Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że firma Demateria Dominika Andrzejewska - Wąs prowadzi poniższą politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest firma Demateria Dominika Andrzejewska - Wąs z siedzibą w Zgierzu przy ul. A. Musierowicza 4, adres email: pracownia.demateria@gmail.com, tel: 606 621 132.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: pracownia.demateria@gmail.com

3. Uwzględniając charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (RODO) i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

4. Administrator dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

- w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
- rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),
- w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
- w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,
- nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
- z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
- nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
- zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- art.6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

6. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- wykonanie umowy o prace projektowe, inwentaryzacyjne lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
- prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
- prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

- dla celu związanego z wykonaniem umowy o prace projektowe, inwentaryzacyjne lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, data urodzenia. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP,
- dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz NIP,
- dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o prace projektowe skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych m.in. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W  przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

9. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu.

10. Administrator współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie firmy. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- przewoźnikom/spedytorom, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich,
- podmiotom świadczącym usługi księgowe,
- operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
- podmiotom świadczącym branżowe usługi projektowe, inwentaryzacyjne.

11. W sytuacji, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Demateria Dominika Andrzejewska - Wąs poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby: Demateria Dominika Andrzejewska - Wąs, ul. A. Musierowicza 4; 95-100 Zgierz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia.demateria@gmail.com

13. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

W zakresie naszej działalności nie zajmujemy się zautomatyzowaną analizą ani profilowaniem danych osobowych. Administrator danych zapewnia, iż chroni dane osobowe, które zbiera poprzez stronę www.demateria.pl.